Deze website maakt gebruik van Cookies
Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies.
Meer informatie Cookies toestaan
MENU

Alle RainPharma producten online besteld via onze webshop

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fitforyou zijn op het informatiebord, de website en/of aan de balie op te vragen.

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitforyou te accepteren en gelezen te hebben en een overeenkomst, hierna ook genoemd lidmaatschap of abonnement, met Fitforyou te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.

Artikel 1: Inschrijving

Aanmelding vindt plaats door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Dit kan zowel in de vestiging te Herent of via onze website: https://www.fitforyou.be/Lid/Register/. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te versturen naar fitforyou verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat.  Jongeren onder de 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd. Na inschrijving wordt tegen een waarborg van 20 € een  TGS sleutel aan het lid overhandigd (TGS sleutel is niet verplicht).  Deze sleutel dient als een goede huisvader bewaard te worden opdat hij bij teruggave nog gebruikt kan worden door andere leden. De TGS sleutel dient in goede staat  voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst te worden terugbezorgd tegen ontvangstbewijs waarna de waarborg zal worden teruggegeven tegen ondertekening van een ontvangstbewijs.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

De betaling van de verschuldigde bedragen dient per overeengekomen termijn bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuw termijn. Betaling dient te geschieden via kredietkaart, doorlopende opdracht, sportcheques of cash aan de balie. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen, te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan Fitforyou. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan: -Fitforyou om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid volgens de opdrachten van Fitforyou. Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo binnen de 14 dagen van de maand te vereffenen. Hiervoor wordt 15 euro administratiekosten aangerekend. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 20 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende 1 maand de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van €75 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van Fitforyou om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Alle eventuele kosten  welke door Fitforyou worden gemaakt teneinde nakoming van verplichting van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de sporter. Daarenboven kan Fitforyou wegens niet nakomen van de betaalverplichtingen de inschrijver de toegang tot de vestiging ontzeggen en de overeenkomst laten ontbinden (minnelijk of gerechtelijk). 

Loyaliteit wordt steeds beloond. Hierdoor is het mogelijk dat klanten die langer lid zijn, andere lidmaatschapsprijzen hebben betaald dan klanten die recent lid zijn gewoon van het fitnesscentrum. Dit is niet van toepassing op beurtenkaarten.

Artikel 3:  Duur van de overeenkomst en wijze van beëindigen

Een lidmaatschap bij Fitforyou is in beginsel een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier dewelke slechts opzegbaar is tegen de einddatum van de overeenkomst. Bij ontbreken van opzeg tegen de einddatum ontstaat een overeenkomst van onbepaalde duur aan dezelfde voorwaarden dewelke door beide partijen opzegbaar is aan de balie, via mail (info@fitforyou.be) of met aangetekend schrijven en een opzegperiode van minimum één maand. Opzegbrieven dienen door het lid gericht te worden aan Fitforyou, Mechelsesteenweg 763,3020 Herent. De opzegperiode gaat slechts in de eerste van de maand volgend op die van de opzegbrief (poststempel is bepalend). Alle verschuldigde betalingen dienen vereffend te zijn vooraleer een rechtgeldige opzeg door het lid kan worden gegeven. Indien het lid een vroegtijdige opzegging aanvraagt voordat de volledige termijn en betaling in orde zijn, worden de verstreken periode aanzien en verrekend als maandabonnementen. 

Fitforyou behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap of negeren van instructies van de aangestelde van Fitforyou onmiddellijk te beëindigen waarbij eventuele batige saldi op de lidgelden aan Fitforyou verworven blijven ten titel van schadevergoeding, onverminderd het recht van Fitforyou om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Artikel 4: Wijzigingen – openingstijden:

Fitforyou behoudt zich het recht voor om onder andere de openingstijden,  tarieven,  algemene voorwaarden, aanbod groepslessen, huisregels,… te wijzigen zonder dat hiervoor een compensatie kan gevraagd worden. De openingstijden zijn zijn online terug te vinden;  op feestdagen (kerst- en nieuwjaarsperiode) en/of een periode van minstens zeven dagen in de zomerperiode zal de vestiging van Fitforyou gesloten zijn zonder dat zulks aanleiding geeft tot aanpassing van de lidgelden. Elke wijziging wordt tevens onmiddellijk van toepassing op alle bestaande abonnementen.

Artikel 5: Risico & aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de apparatuur of het betreden van het gebouw is geheel voor eigen risico van het lid. Fitforyou streeft naar een degelijk onderhoud van het gebouw en de toestellen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen aan het door haar ter beschikking gesteld materieel. Fitforyou, zijn medewerkers of aangestelde aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Fitforyou, medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid. De fitness coaches zijn geen medici en geven slechts indicatieve aanwijzingen zonder medische verantwoordelijkheid; niettemin dienen de instructies van de coaches strikt te worden gevolgd o.a. indien zijn aan een lid bepaalde beperkingen voorstellen. Minderjarigen zullen steeds onder toezicht van hun ouders of door deze aangestelde begeleiders moeten blijven en op geen enkele wijze enige storing aan andere leden mogen veroorzaken; Fitforyou kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of door deze minderjarigen. Fitforyou aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Dit voor zowel binnen het centrum als op de parking. Het lid kan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan eigendommen van Fitforyou of van haar aangestelde.

Artikel 6: Spelen - acties

Prijzen van ter plaatse georganiseerde evenementen, spelen enz kunnen slechts in ontvangst worden genomen indien de winnaar nog beschikt over een geldig abonnement op datum van de prijsuitreiking; dergelijke prijzen of tegoeden op basis van een puntensysteem zijn strikt persoonsgebonden en tevens afhankelijk van een rechtsgeldig  lidmaatschap (tenzij anders vermeld). Alle promoties of andere aanbiedingen zullen beperkt blijven tot hun concrete toepassing en de periode waarop ze betrekking hebben.  Ze zijn nooit cumuleerbaar en niet van toepassing voor clubs, verenigingen, scholen en bedrijven tenzij anders vermeld. De prijzen kunnen in geen geval worden geruild of omgewisseld in contant geld

Artikel 7: Contact

Het is mogelijk dat de deelnemer benaderd wordt, telefonisch, per e-mail of anderszins, zodat Fitforyou de mogelijkheid heeft de deelnemer gemotiveerd en betrokken te houden om zijn/haar gezondheidsdoelen te (blijven) behalen. Fitforyou gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

Artikel 8: Terugbetaling

Abonnementen of beurtenkaarten kunnen nooit terugbetaald worden en zijn nooit overdraagbaar aan derden. Elk lid heeft recht op een onderbreking (schorsing of  “bevriezing”) van een lopend abonnement gedurende een termijn van twee weken. Mits voorlegging van een doktersbriefje kan deze termijn uitzonderlijk worden verlengd. Tijdens de blokperiode en tijdens de examenperiode van januari en juni kunnen studenten een extra bevriezing van maximum 2 weken aanvragen.Elke bevriezing van het abonnement dient op voorhand  te worden gemeld. 

Een 10 beurtenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 opeenvolgende maanden. Een 22 beurtenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 opeenvolgende maanden. Niet opgebruikte beurten worden niet terugbetaald. Sporters met een beurtenkaart die niet komen opdagen en/of hun afwezigheid niet verwittigen verliezen bij de 1ste no show 1 beurt. Na de 3 de no show wordt de beurtenkaart gedeactiveerd.

Leden met een abonnement die niet komen opdagen op een afspraak (groepsles, personal training, aanpassing programma,...) en dit niet 6 uur voor de afspraak hebben geannuleerd verliezen 1 week van hun lidmaatschap.

Lessen kunnen geannuleerd worden wegens afwezigheid lesgever, te weinig deelnemers (minimaal 6), onvoorziene omstandigheden...dit is buiten onze wil en geven geen recht op een compensatie.

Cadeaubonnen, gratis beurten/maanden,....dienen opgenomen te worden in het jaar van toekenning, zoniet vervallen ze.

Artikel 9: Sponsoring

Het is uitdrukkelijk verboden om o.a kleding te dragen met vermelding van andere bedrijven die in concurrentie zijn met de hoofdactiviteiten van Fitforyou, shop.fitforyou.be, Meraki Invest, Gilles vastgoed, Beautifulyou en haar partners. Of promotie te maken op eniger wijze van concurrerende bedrijven, activiteiten,…  zonder schriftelijke toelating van Fitforyou.

Artikel 10: Geschillenregeling

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fitforyou, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van Leuven.

Artikel 11: Gedragscode

De gedragscode van de fitness sector kan volledig nagelezen worden op de website van de FOD economie